IT
DE
EN
NL
FR
 
 
 
Hotel La Beauze Rolstoel Wheelchair
Hotel La Beauze Internet WIFI
Hotel la Beauze
14, Avenue de la République
23200 Aubusson
tel. +33 (0)5 55 66 46 00
info@hotellabeauze.fr

disclaimer, algemene voorwaarden, privacy

Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: hotellabeauze.fr;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;


2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.


4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.


5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten


6.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

7. Annuleringen: Bij annulering of wijziging tot 2 dagen vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging daarna of indien u niet komt opdagen (no-show) wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.


Vooruitbetaling: Bij reservering van meer dan 3 kamers is een aanbetaling vereist .

 

8. BIj vragen of twijfels wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

 

Privacyreglement (wet AVG 25 mei 2018)

 

Algemene informatie SARL Hotel la Beauze 

SARL Hotel la Beauze, gevestigd aan de 14, Avenue de la République – 23200 Aubusson – France is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring die uit 2 delen bestaat. 

Deel 1: directe klanten van SARL Hotel la Beauze (te raadplegen via de website)

Deel 2: personeel en leveranciers van SARL Hotel la Beauze (te raadplegen bij de directie)

 

Contactgegevens:

-       SARL Hotel la Beauze - 14, Avenue de la République – 23200 Aubusson France

-       www.infohotellabeauze.fr

-       info@hotellabeauze.fr

-       Tel. +33 (0)55.55.66.46.00

 

Als Functionaris Gegevensbescherming van Hotel la Beauze is de voltallige directie aangesteld. Deze zijn te bereiken via info@hotellabeauze.frof via bovengenoemd telefoonnummer.

 

Deel 1: Directe Klanten van SARL Hotel la Beauze

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

SARL Hotel la Beauze Aubusson verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·      Voor- en achternaam

·      Geslacht

·      Adresgegevens

·      Telefoonnummer en E-mailadres

  ·      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op een bookingplatform (bijv. booking.com), in correspondentie en/of per telefoon. Door deze actieve verstrekking gaat u akkoord met de registratie van uw gegevens in het reserveringssysteem van SARL Hotel la Beauze.

·      Financiële gegevens: 

Voor klanten registreren wij op welke wijze er betaald wordt (CB, cheque, contanten). Van klanten die een profiel via een bookingsplatform hebben aangemaakt is het mogelijk dat hun bankkaartgegevens via het bookingsplatform in ons reserveringssysteem geregistreerd worden. SARL Hotel la Beauze is verantwoordelijk voor de correcte beveiliging van uw gegevens in ons reserveringssysteem. Van klanten die rechtstreeks bij het hotel reserveren worden geen financiële gegevens geregistreerd. Onze website is Secure Sockets Layer (SSL) beveiligd evenals het reserveringssysteem dat wij gebruiken (Roomraccoon gevestigd in Breda – Nederland).

·      Voor het gebruik van ons internet zijn wij wettelijk verplicht uw IP-adres met de daaraan verbonden persoonlijke gegevens te registreren. Wij doen dit via het systeem ICI-WIFI. ICI-WIFI is verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Met het inloggen in ons systeem gaat u expliciet akkoord met de opslag van uw gegevens en de registratie van uw internetverkeer bij ICI-WIFI. Wij stellen uw gegevens via ICI-WIFI alleen beschikbaar als overheid daar officieel om vraagt.

·      Wij registreren geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verkregen kunnen worden via identiteitsbewijzen.

 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SARL Hotel la Beauze verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·      Het afhandelen van uw reservering van onze diensten en/of betalingen hiervan

·      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·      Verwerken van persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze  belastingaangifte. 

 

 

3. Geautomatiseerde besluitvorming

SARL Hotel la Beauze neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SARL Hotel la Beauze) tussen zit. SARL Hotel la Beauze gebruikt hiervoor geen computerprogramma's of –systemen.

 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SARL Hotel la Beauze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk met in achtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

SARL Hotel la Beauze verkoopt uw gegevens nietaan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst (booking.com / Roomraccoon) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SARL Hotel la Beauze blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw gegevens. Booking.com en Roomraccoon zijn verantwoordelijk voor beveiliging van uw gegevens in hun reserveringssystemen.

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SARL Hotel la Beauze gebruikt alleen technische en functionele cookies en eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SARL Hotel la Beauze en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hotellabeauze.fr

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en eventueel unieke identificatienummer (bijv: voor Nederland het Burgerservicenummer (BSN) zwart). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

SARL Hotel la Beauze wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SARL Hotel la Beauze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie via +33 (0)5.55.66.46.00 of per email (info@hotellabeauze.fr).